Nemovitý majetek - bytová jednotka

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 20. února 2024 v 09:45
Čas do konce 20 dní 18 hodin 53 minut
Spis KSPA 71 INS 11814/2022, dlužník Čomor Dušan
Ins. správce AK JUDr. Jiřina Lužová

Insolvenční správce dlužníka Dušana Čomora, r.č.: 650128/6055, bytem 678, 538 21 Slatiňany nabízí k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 28.11.2023:

 1. podíl o velikosti 1/6 na nemovitém majetku na území Slovenské republiky, bytová jednotka č. 6 v budově č.p. 1310, vchod 33, na pozemku parc. č. 2930 s podílem na společenských částech domu a pozemku ve výši 1366/100000 v k.ú. Grunt, obec Košice - Sídlisko

 

 Podmínky prodeje

 1. kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 15.05.2024 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 2. minimální nabízená cena je ve výši 300.000,- Kč;
 3. úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568605/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;
 4. předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;
 5. každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí


Inzerce

Záměr správce prodat majetek bude inzerován na webových stránkách správce www.ak-luzova.cz, na webových stránkách Asociace IS www.asis.cz, na webových stránkách www.burzaspravcu.cz a dále na serveru www.hyperinzerce.cz a v insolvenčním rejstříku dlužníka s bližší specifikací a s odkazem, že pravidla pro podání nabídek na koupi majetku dlužníka a pro účast ve výběrovém řízení jsou připravena k vyzvednutí v kanceláři správce.

 

Pravidla pro podání nabídek

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 15.05.2024, případně osobně doručit do 15.05.2024 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Dušana Čomora, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

 Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti

 1. výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 2. minimální nabízená cena je ve výši 300.000,- Kč
 3. přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 4. zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;
 5. nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku; 
 6. prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
 7. náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující

Pravidla pro nakládání s nabídkami

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván druhý v pořadí.


Upozornění

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo uzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.


Prohlídka majetku

Prohlídka nabízeného majetku není možná.


JUDr. Jiřina Lužová

Insolvenční správce

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek