Soubor nezajištěného movitého majetku

 
 
Kategorie Movitý majetek
Kraj Středočeský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 29. června 2022 v 10:32
Čas do konce 26 dní 23 hodin 21 minut
Spis KSPH 70 INS 9619 / 2021, dlužník Zavadil Jaroslav
Ins. správce AK JUDr. Jiřina Lužová

Insolvenční správce dlužníka Jaroslava Zavadila, IČO: 470 82 771, se sídlem Lažany 5, 257 86 Mezno nabízí k prodeji níže specifikovaný soubor movitého majetku dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty č. 2 ze dne 22.03.2022:

Přívěs traktorový sklápěcí BSS T 3.5 SK, S030879

Přívěs traktorový sklápěcí BSS PZS 40, S030878

Traktor CASE IH JXU 95 JL, S022515

Přívěs traktorový sklápěcí BSS P 93 S, RZ BN5420, VIN 13716

Přívěs traktorový sklápěcí BSS, RZ S022729, VIN 5196

Přívěs traktorový vlastní výroby, RZ 17BN00, VIN 1/1-3527

Přívěs traktorový sklápěcí BSS P53 S, RZ BN8310, VIN 5116717

Traktor ZETOR 7010, RZ BN8720, VIN 23034

Přívěs traktorový sklápěcí BSS, RZ BN9189, VIN 73-11852

Přívěs traktorový sklápěcí, RZ S022674, VIN 0255

Traktor ZETOR, RZ S046470, VIN 162450243

Přívěs AGADOS VZ 26, RZ 3SE6104, VIN TKXVV26175FANA7538

Přípojné vozidlo ZDT, RZ S058038, VIN TK9N13025KVNV5975

 

Podmínky prodeje:

 1. kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 16.09.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 2. úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568322/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce
 3. předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;
 4. každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení souboru movitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 16.09.2022, případně osobně doručit do 16.09.2022 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení souboru movitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Jaroslava Zavadila, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 1. výši nabízené kupní ceny za soubor majetku dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 2. zájemce bere na vědomí, že jím nabízená cena za soubor movitého majetku bude navýšena o DPH;
 3. akceptovány budou nabídky na odkoupení souboru majetku;
 4. zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;
 5. přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 6. nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
 7. prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván zájemce druhý v pořadí.


Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.

Informace:
Znaleckým posudkem č. 6705/2022 o ceně movitých věcí byla tržní hodnota movitého majetku stanovena na 1.491.200,- Kč bez DPH.

Prohlídka majetku:
Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s p. Zavadilem na čísle 723 318 537. Majetek je uskladněn u dlužníka v Lažanech.


JUDr. Jiřina Lužová
insolvenční správce

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie