Podíl 1/6 na pozemcích (orná půda)

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Kraj Vysočina
Cena Dohodou
Přidáno dne 17. září 2021 v 12:41
Čas do konce 4 dny 21 hodin 47 minut
Spis KSUL 85 INS 25097 / 2020, dlužník Vávrová Ilona
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužnice Ilony Vávrové, nar. 19. 3. 1976, bytem Štětí, Alšova 619, PSČ 411 08 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
­-podílu ve výši 1/6 na nemovitých věcech uvedených v soupisu majetkové podstaty dlužnice v části I. Nemovitý majetek, poř. č. 1:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemcích:
- parc. č. 25, ostatní plocha,
- parc. č. 78/4, orná půda,
- parc. č. 251, ostatní plocha,
- parc. č. 785/7, orná půda,
- parc. č. 855/4, ostatní plocha,

vše zapsané na LV č. 519, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro katastrální území Víska u Chotěboře, obec Víska, okres Havlíčkův Brod.

(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je podíl uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 22. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz
Další vlastnosti
Rozloha 4008 m²

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie