Garáž, Ostrava, k. ú. Mariánské Hory

 
 
Kategorie Nemovitosti » Domy
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 10. září 2021 v 14:20
Čas do konce 10 dní 12 hodin 46 minut
Spis KSOS 37 INS 16124/2020, dlužník Kukuczka Roman
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Romana Kukuczky, nar. 30. 8. 1977, bytem Ostrava - Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, PSČ 710 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následující nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
­- stavba bez čp/če, garáž, postavená na pozemku parc. č. st. 1772, (zapsaném na LV č. 3404),
stavba zapsaná na LV č. 1174, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Mariánské Hory, obec Ostrava
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je podíl uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 8. 10. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie