Podíl o velikost 1/2 - garáž

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Ústecký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 21. dubna 2021 v 10:57
Čas do konce 40 dní 23 hodin 37 minut
Spis KSUL 63 INS 13259/2020, dlužník Charvátová Kateřina
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. KSUL 63 INS 13259/2020 nabízí k prodeji: Spoluvlastnický podíl o velikosti id 1/2 na pozemku parc. č. st. 200/11 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 3011 (garáž), v k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec na LV 149.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce má k dispozici Znalecký posudek. Tento bude zájemcům zaslán na vyžádání.

Znalcem oceněno na 42 000 Kč.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 21.06.2021
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie