Rodinný dům, k. ú. Rosice u Chrasti

 
 
Kategorie Nemovitosti » Domy
Kraj Pardubický kraj
Cena 2 350 000 Kč
Přidáno dne 26. března 2021 v 22:38
Čas do konce 6 dní 0 hodin 46 minut
Spis KSPA 44 INS 19046/2020, dlužník Košín Lukáš
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.
Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Lukáše Košína, nar. 12. 1. 1991, bytem Rosice 208, 538 34 Rosice (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji následujících nemovitých věcí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
- parc. č. St. 230 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Rosice, č.p. 208, bydlení
- parc. č. 515/3 - ovocný sad
vše zapsané na LV č. 338 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Chrudim, pro obec Rosice a katastrální území Rosice u Chrasti, okres Chrudim
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou nemovité věci uvedeny. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena - minimální požadovaná výše kupní ceny činí 2.350.000,00 Kč. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení, tj. 26. 3. 2021 a končí dnem 17. 5. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz.
Další vlastnosti
Číslo popisné 208
Město Rosice u Chrasti

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie