Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,
jsme v patové situaci.
Máme ukončenu insolvenci, ale na nemovitosti (pozemek v hodonotě 5000 kč) stále zůstala zapsána na katastru exekuční a zástavní práva.
Na katastru po nás chtějí potvrzení od insolvenčního správce k jednotlivým zápisům v KN a IS toto potvrzení odmítá vydat s tím, že již není naším IS.
Jak máme postupovat?
Moc děkujeme za ochotu:)
Šárka B.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 2. 2020 v 19:04
Dobrý den, pokud již IS není ve funkci, tak je pochopitelné, že Vám nemůže vydat potvrzení. Pokud Vám bylo přiznáno osvobození od placení pohledávek dle § 414 IZ, tak toto osvobození se netýká zajištěného věřitele, jestliže nedošlo ke zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky. To bude pravděpodobně případ Vašeho pozemku.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, ráa bych se zeptalana jednu věc. Při konzultaci jsem chtěla napadnout jednu pohledávku, exekuce, ale bylo mi řečeno, že nemám tím zaobírat, jinak mi správce insolvenci neschválí. Postupoval správně. Pokud ano, proč. Děkuji, Skálová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 2. 2020 v 09:06
Vážená paní, IS je osobou, která má odbornou kvalifikaci pro tuto problematiku a vykonal pro účel výkonu své funkce poměrně náročnou zkoušku. Pokud jde o vykonatelnou pohledávku, tedy jak píšete exekuce, předcházelo exekuci nalézací řízení, v kterém rozhodoval příslušný soud a tuto pohledávku uznal jako pohledávku, která byla vůči Vám uplatněna po právu. Následně na to bylo zahájeno exekuční řízení a nyní se nacházíte v insolvenčním řízení. IS bezpochyby tuto pohledávku přezkoumal a dospěl k závěru, že ji nebude popírat, resp. že ji uzná, a proto Vám toto stanovisko sdělil. Pro úplnost uvádím, že schválení oddlužení je zcela v dispozici insolvenčního soudu a nikoliv IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
zaměstnavatel (fyzická osoba) mi nevyplatil výplatu a odstupné a bylo mu schváleno před nedávnem oddlužení. Tyto pohledávky (postavené na roveň majetkové podstatě) musím uplatnit písemně vůči osobě s dispozičním oprávněním. Chci se zeptat jestli náklady spojené s jejím vymáháním (stanovené pravomocným rozhodnutím soudu) mám uvést jako příslušenství anebo je musím vymáhat zvlášť přihláškou a nebudou uspokojovány v plné výši ? Děkuji moc za Vaši odpověď. Jirka
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 29. 1. 2020 v 09:20
Dobrý den, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců jsou pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (srov. § 169 odst. 1, písm. a) IZ), jak správně uvádíte. Jedná se o pohledávky s právem na uspokojení za majetkovou podstatou, které se uplatňují nikoli přihláškou (v přihlašovací lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku), ale kdykoli v průběhu insolvenčního řízení přímo u osoby s dispozičním oprávněním, která je také povolána jejich oprávněnost posoudit a přednostně je uspokojit z majetkové podstaty (§ 203 odst. 3 IZ), a to pořadem práva (v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné – § 111 odst. 2 IZ). Jestliže Vám náklady spojené s vymáháním byly přiznány vůči IS, je tato přisouzená náhrada pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. b) IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

společně s manželou jsme si požádali o odlužení a podepsali prohlášení se souhlasem, aby náš majetek byl považován za majetek ve společném jmění manželů. Celková dlužná částka činí cca 1,4 mil., kdy dluh ve výši 900.000,- je dluh mé manželky, který vznikl před uzavřením našeho manželství. V létě mi zemřel otec, po kterém jsem zdědil podíl na bytě, kdy zisk z prodeje bude použit jako mimořádná splátka. Pokud by výtěžek pokryl více než 100% našich společných závazků, bude mi přeplatek vyplacen, nebo bude celá částka použita i na dluh mé manželky? Tj. naše společné dluhy by byly uhrazeny a já bych nadále platil splátky s manželkou již jen na její dluh. Dle zákona je dědictví pouze mé vlastnictví, nikoli SJM. Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 1. 2020 v 13:53
Dobrý den, jednou z povinných náležitostí společného návrhu manželů na povolení oddlužení je, že musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů (srov. § 394a odst. 2 IZ). Dále platí, že manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (srov. § 394a odst. 3 IZ). Z uvedeného lze dovodit, že celá částka bude použita i na dluh Vaší manželky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobý den pane doktore,
lze na tuto, již dříve položenou otázku, jednoznačně odpovědět?
OTÁZKA: Jsou malé a mikro účetní jednotky, definované zákonem o účetnictví (( č. 563/1991 Sb. + Vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 21a )), bez ohledu na odst. 9, POVINNY ZVEŘEJŇOVAT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU ???
S úctou
Václav
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 27. 12. 2019 v 17:20
Dobrý den, podle mého názoru platí ust. § 72 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, dle kterého platí, že zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin. Dále § 66 cit. zákona upravuje, co Sbírka listin obsahuje a pod písm. c) uvádí výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky. Povinnost zveřejňování upravuje dále § 21a zák. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. Z odstavce 9 tohoto zákonného ustanovení plyne, že malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Pokud se tedy jedná osobu zapsanou ve veřejném rejstříku, tíží ji povinnost stanovená zák. č. 304/2013 Sb.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,chci se zeptat mám pět let penzijní spoření a třetí rok jsem v insolvenci a přišla mi zpráva že odbytné ze spoření bylo poslané na účet správce.Bude tato částka použita jako mimořádná platba a tím i zkráceno placení insolvence.Děkuji za odpověď Petr Duda
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 12. 2019 v 13:22
Dobrý den, uvedené spoření bude použito jako mimořádný příjem (dle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ), ale nemá vliv na dobu trvání oddlužení. Stalo by se tak pouze v případě, který je předvídán v ust. § 412a odst. 1, písm. a) IZ, kdy by v důsledku této úhrady byly splaceny pohledávky nezajištěným věřitelům v plné výši a tím byl došlo ke splnění oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,můj syn je v insolvenci,řádně splácí srážkami ze mzdy 3600 a jeho sestra navíc důchod dle uzavřené smlouvy 2400 Kč. Syn pracuje ve stavebnictví ,smlouvu má na dobu určitou která mu končí k poslednímu listopadu 2019 a další smlouvu na tuto sezonní práci dostane až v dubnu 2020.Bude se tedy muset registrovat na úřadu práce a pokud nesežene brigádu,bude pobírat jen podporu v nezaměstnanosti.Moje otázka zní....jak to bude se splácením insolvence?Je onen důchod 2400 Kč určen a dostačující právě pro takovýto případ?Ještě jedna otázka....důchod se musí platit i když je dlužníkovi strhávaná částka z platu,tedy po celou dobu oddlužení?Je v průběhu oddlužení možné zkrátit dobu oddlužení z 5 let,na 3 roky?Dle laických výpočtů by mohl mít za 3 roky zaplaceno 100% dlužné částky.Děkuji za odpověď Dagmar

https://www.isir.info/inr1/spis/237520/A/Frantisek-Snajdrvind
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 2. 12. 2019 v 16:08
Dobrý den, IZ upravuje možnost přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení. Insolvenční soud tak učiní z důležitých důvodů na žádost dlužníka (srov. § 412b IZ). Závazek k placení dle uzavřené smlouvy trvá i nadále. Pokud Váš syn zaplatí nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, je oddlužení splněno a lze hovořit o jeho předčasném ukončením.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,má insolvenční správce povinnost provést inventární soupis majetku a vybavení v nemovitosti kterou nabízí / prodává / ? A nebo může v opačném případě prodat nemovitost takříkajíc jen tak od stolu aniž by předmětnou nemovitost obhlédl a zjistil majetkové skutečnosti vybavenosti objektu?
Díky za čas Vít Kup
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 25. 11. 2019 v 09:18
Dobrý den, obsahem majetkové podstaty jsou, mimo jiné, věci movité i nemovité (srov. § 206 odst. 1, písm. b) IZ). Východiskem zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku, který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem, případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Dále platí, že IS nebo předběžný správce provede vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než ty, které dlužník uvedl v seznamu majetku. Potřebnou součinnost mu jsou povinny poskytnout také věřitelské orgány (srov. § 211 odst. 1, 2 IZ). Pokud vybavení v nemovitosti netvoří majetek vyloučený z majetkové podstaty dle ust. § 207 IZ, tak by věci tvořící vybavení nemovitosti měly být zapsány do soupisu majetkové podstaty (srov. § 217 IZ) a takto by měly být i peněženy.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. Prosím o informaci, zda jde zrušit insolvence, když jsem se rozhodl, že bych dluhy uhradil jednou částkou. Insolvenční správkyně tvrdí, že toto není možné.
Drhou variantu jsem navrhoval zrušení insolvence podle §418 insolvenčního zákona že to navrhne dlužník a i na toto mi bylo sděleno, že to nejde.
Děkuji za Vaši odpověď s pozdravem Bartoloměj Žiga
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 11. 2019 v 11:12
Dobrý den, dle ust. § 412a IZ platí, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud tedy např. uhradíte jednorázově nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, tak oddlužení budete mít splněno. Vámi uváděné ust. § 418 upravuje zrušení schváleného oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
soud rozhodl o povinnosti uhradit nevyplacené mzdy+zákonný úrok z prodlení+poplatky za advokáta+soudní poplatky. V případě schválené insolvence dlužníka jsou mzdové požadavky věřitele postavené na roveň majetkové podstaty ale jak je to se těmi úroky a dalšími poplatky, které jsou v rozsudku ?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 11. 2019 v 09:31
Dobrý den, IZ obsahuje úpravu problematiky náhrady nákladů řízení v ust. § 202, kde je zvýhodněno procesní postavení IS. Tato procesní výhoda však neplatí v ostatních incidenčních sporech dle ust. § 159 IZ ani v jiných soudních sporech, jichž je IS účastníkem. Náhrada nákladů řízení přiznaná ve sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou a bude uspokojena ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 81 (805 položek)Předchozí1234567798081Další