Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den pane doktore.
Moje příbuzná splácí pravidelně oddlužení formou splátkového kalendáře. Chybí ji ještě 6 měsíců do skončení IŘ. V té době se stala dědickou a společně se svým synem. Každý z nich má 1/2 nemovitosti v podílu. Syn je však nezletilý. Může IS prodat celý dům nebo jen polovinu domu patřící příbuzné? Může prodat polovinu domu nezletilého syna?
Děkuji. PH
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 23. 9. 2020 v 08:26
Dobrý den,, nedojde-li k dohodě s IS tak, aby peněžil celý dům, tak IS je oprávněn zpeněžit pouze podíl, který z dědictví připadne na Vaší příbuznou.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den.
Do konce insolvence která běží od r.2016 mi zbývá 9 měsíců, mám splaceno 63% závazků.
Je možné požádat soud o předčasné ukončení, či stanovení nižší pevné srážky z platu?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 25. 9. 2020 v 15:09
Dobrý den, dle ust. § 412a odst. 1 IZ platí, že
oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud jste tedy nezajištěným věřitelům splatila alespoň 60% jejich pohledávek, tak splňujete podmínky dle shora uvedeného zák. ustanovení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, zaměstnávám u sebe člověka, u kterého probíhala insolvence. Zprávu o ukončení insolvence odeslal dlužník 2.7. 2020. Od soudu nemáme zatím žádné rozhodnutí, že byla insolvence ukončena. Mzdová účetní zatím částky stále strhává a zůstávají deponované na našem účtu. Je to správný postup, nebo částky již nemůžeme strhávat?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 9. 2020 v 09:51
Dobrý den, jestliže byla soudu předložena zpráva IS o splnění oddlužení, tak to znamená, že již není důvod v pokračování srážek ze mzdy dlužníka. Tuto skutečnost, by měl zaměstnavateli sdělit IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Hezký den,

měl bych dotaz ohledně zaměstnání. Mám zaměstnání s čistým příjmem cca 21 000 Kč, který je v rámci oddlužení dostačující pro splnění minimálně 30%. Mám však možnost nastoupit do zaměstnání, kde výše platu přesahuje 30 000 Kč čistého ale samozřejmě s tím že je nejistá ´doba. Zaměstnání je pro mne velice zajímavé. Jak v tomto případě postupovat? Insolvenční správce mi víceméně oznámil že je to na mě a neporadi mi. Koho tedy v tomto případě žádat o radu?Přímo soud?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 9. 2020 v 11:00
Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka, která vyplývá z ust. § 412 odst. 1, písm. a) IZ je povinnost vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Je samozřejmě v zájmu všech věřitelů, aby Vaše příjmy byly co nejvyšší a tím docházelo, pokud možno, co k nejvyšší míře uspokojování přihlášených pohledávek. Pokud tedy zvažujete změnu zaměstnání, kde je nabídka vyšší mzdy, je třeba zkoumat i další podmínky, které budou obsahem Vašeho nového pracovního poměru. Tedy např. zda bude u nového PP sjednána zkušební doba, zda se bude jednat o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou atd. Pokud nabídka nového PP se bude jevit z Vašeho pohledu jako stabilní, je možné o ní reálně uvažovat.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, chci se zeptat, jestli můžu v insolvenci začít podnikat jako OSVČ?
Do konce insolvence mi zbývá 8 měsíců a mám splaceno 46%. může mi v tom insolvenční správce bránit?
Děkuji za odpověď.
Novotná
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 11. 9. 2020 v 10:49
Dobrý den, jednou ze základních povinností dlužníka po schválení oddlužení je vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (srov. § 412 odst. 1, psím. a) IZ). Na druhé straně má dlužník povinnost nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit (srov. § 412 odst. 1, písm. g) IZ). Pokud tedy dodržíte mantinely tohoto zákonného ustanovení (společně s dalšími povinnostmi dlužníka), bylo by možné začít podnikat jako OSVČ. Je však nezbytné o tom informovat IS.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát a insolvenční správce
Dobrý den, v březnu loňského roku jsem ukončila pracovní poměr ve firmě,kde jsem pracovala 11 let z důvodu rušení provozovny. Měla jsem nárok na 3 odstupné platy,ale jelikož jsem měla v tu dobu exekuci na plat, majitelka firmy mi celé to odstupné poslala exekutorovi,ikdyž na to neměla právo. Mě pak byla v červenci povolena insolvence a já se chci zeptat, jestli ja možné po firmě ještě teď odstupné vymáhat nebo je to zbytečné,protože bych to musela přiznat a stejně bych o něj znovu přišla děkuji za odpověď Cavrdová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 1. 9. 2020 v 20:39
Dobrý den, podle mého názoru Váš zaměstnavatele již splnil povinnost k vyplacení odstupného, byť toto bylo vyplaceno v rámci probíhajícího exekučního řízení. Proto by Vámi uvažované vymáhání nebylo úspěšné.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, splácím od ledna 2016 v rámci insolvenčního řízení formou splátkového kalendáře. Již před vyhlášením insolvenčního řízení jsem byla ve starobním důchodu. Dle novely insolvenčního zákona z roku 2019 byla důchodcům dána možnost ukončení insolvence - budou-li splácet "co mohou" možnost po 3 letech insolvenční řízení ukončit. Mohu se zeptat zda se toto tedy vztahuje i na mou insolvenci (vyhlášena 2015 začala jsem splácet 2016)a jakým způsobem připadně mohu požádat o ukončení insolvence? Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 2. 9. 2020 v 10:28
Dobrý den, novela IZ, kterou zmiňujete, umožňující seniorům kratší oddlužení na 3 roky se vztahuje na nové osobní bankroty započaté po 1.6.2019. Nevztahuje se tedy na Vaše oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, prosím o radu:
1) Půjčila jsem (bezhotovostně) peněžní částku, dlužník mě ale uvedl v omyl a následně byl insolvenčním soudem prohlášen jeho úpadek,
2) hodlám se dovolat relativní neplatnosti půjčky,
3) v případě, že se této relativní neplatnosti dovolám, stačí prosím zaslat příslušnou námitku insolvenčnímu správci nebo bude posouzení neplatnosti předmětem soudního řízení (§ 231 IZ)? Dosud posouzení neplatnosti nebylo předmětem insolvenčního řízení.
4) Pokud bude vedeno o neplatnosti soudní řízení, kdo podá žalobu a jaký je poplatek za ni?
5) Musím přihlásit pohledávku z bezdůvodného obohacení jako pohledávku z bezdůvodného obohacení? Má jít o podmíněnou pohledávku?
6) Pokud bych v tomto soudním sporu uspěla, byla by pak moje pohledávka z bezdůvodného obohacení dlužníka nárokem, který by mi byl vydán dle § 233 IZ (tj. nebyl by předmětem rozvrhu výtěžku)? Jde o peníze, tedy věc druhově určenou a je možné, že je dlužník dále poukázal.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 8. 2020 v 14:26
Dobrý den, dle § 231 odst. 1 IZ platí, že insolvenční soud není vázán rozhodnutím jiného soudu či jiného orgánu a z § 231 odst. 2 IZ vyplývá, že v průběhu IŘ posoudí neplatnost takového právního úkonu pouze insolvenční soud. V insolvenčním řízení, jde-li o právní jednání týkající se majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka nebo závazku dlužníka platí, že se neplatnosti mohou dovolat nejen subjekty právního poměru, ale i IS. Pokud budete napadat platnost smlouvy o půjčce, tak budete muset podat žalobu u insolvenčního soudu, SOP činí 2.000,-Kč. Přihlášku pohledávky bych doporučoval podat. V případě úspěchu by bylo postupováno dle § 233 IZ.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, rodina řeší problém mého bratra, který byl jako drogově závislý nastrčen do s.r.o. a jediné řešení je v tuto chvíli poslat společnost do insolvence, protože jsou tam statisícové dluhy. Netušíte, kdo by nám v té věci mohl pomoci? Všechny poradny , co jsem našla, pomáhají jen FO s oddlužením. O insolvenčním řízení PO nic nevědí. Existuje nějaká šance, že by rodiče nemuseli platit zálohu na náklady IS? Nějaká výjimka nebo něco podobného.
Můžete nám v této věci pomoci?
Děkuji.
Kadlecová
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 13. 7. 2020 v 14:24
Dobrý den, pokud požadujete zpracování insolvenčního návrhu na právnickou osobu, tak lze využít služeb advokáta, který se na danou problematiku specializuje. Pokud jde o zálohu na náklady IŘ, tak platí podle § 108 odst. 2 IZ - že insolvenční soud může, do doby před rozhodnutím o podaném insolvenčním návrhu, uložit insolvenčnímu navrhovateli (ať již je jím sám dlužník nebo jeho věřitel, nejde-li o výjimky stanovení IZ), aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek.
Tedy v daném případě je otázka zálohy na náklady IŘ zcela v dispozici insolvenčního soudu.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den, jaké mohou být prosím důvody aby insolvenční správce nebo soud ukončil probíhající insolvenci - opožděné placení, nemoc, nezaměstnanost apod. Předem děkuji za odpověď. Novák
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 16. 7. 2020 v 10:30
Dobrý den, otázka zrušení schváleného oddlužení je řešena v ust. § 418 IZ. Zde je stanoveno, že insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže
a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo
b) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, nebo
c) dlužník není v důsledku okolností, které zavinil, po dobu delší než 3 měsíce schopen splácet v plné výši ani pohledávky podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, jestliže vznikly po rozhodnutí o úpadku, anebo
d) to navrhne dlužník.
V případech, kdy je majetek dlužníka zcela nepostačující, tak insolvenční soud o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem nerozhodne.
O zrušení schváleného oddlužení může rozhodnout pouze insolvenční soud, který si k takovému rozhodnutí může vyžádat stanovisko IS.
Jestliže v době trvání schváleného oddlužení dojde např. k nemoci, nezaměstnanosti, jak uvádíte, tak není zcela nezbytné přistupovat ke zrušení schváleného oddlužení. Insolvenční zákon pro tyto případy zavedl institut přerušení průběhu oddlužení nebo prodloužení průběhu oddlužení (srov. § 412b IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 84 (836 položek)Předchozí1234567828384Další