Poradna

Položené dotazy a odpovědi

Dobrý den,

společně s manželou jsme si požádali o odlužení a podepsali prohlášení se souhlasem, aby náš majetek byl považován za majetek ve společném jmění manželů. Celková dlužná částka činí cca 1,4 mil., kdy dluh ve výši 900.000,- je dluh mé manželky, který vznikl před uzavřením našeho manželství. V létě mi zemřel otec, po kterém jsem zdědil podíl na bytě, kdy zisk z prodeje bude použit jako mimořádná splátka. Pokud by výtěžek pokryl více než 100% našich společných závazků, bude mi přeplatek vyplacen, nebo bude celá částka použita i na dluh mé manželky? Tj. naše společné dluhy by byly uhrazeny a já bych nadále platil splátky s manželkou již jen na její dluh. Dle zákona je dědictví pouze mé vlastnictví, nikoli SJM. Děkuji za odpověď.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 1. 2020 v 13:53
Dobrý den, jednou z povinných náležitostí společného návrhu manželů na povolení oddlužení je, že musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů (srov. § 394a odst. 2 IZ). Dále platí, že manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka (srov. § 394a odst. 3 IZ). Z uvedeného lze dovodit, že celá částka bude použita i na dluh Vaší manželky.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobý den pane doktore,
lze na tuto, již dříve položenou otázku, jednoznačně odpovědět?
OTÁZKA: Jsou malé a mikro účetní jednotky, definované zákonem o účetnictví (( č. 563/1991 Sb. + Vyhláška č. 500/2002 Sb. v § 21a )), bez ohledu na odst. 9, POVINNY ZVEŘEJŇOVAT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU ???
S úctou
Václav
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 27. 12. 2019 v 17:20
Dobrý den, podle mého názoru platí ust. § 72 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, dle kterého platí, že zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin. Dále § 66 cit. zákona upravuje, co Sbírka listin obsahuje a pod písm. c) uvádí výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky. Povinnost zveřejňování upravuje dále § 21a zák. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví. Z odstavce 9 tohoto zákonného ustanovení plyne, že malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Pokud se tedy jedná osobu zapsanou ve veřejném rejstříku, tíží ji povinnost stanovená zák. č. 304/2013 Sb.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,chci se zeptat mám pět let penzijní spoření a třetí rok jsem v insolvenci a přišla mi zpráva že odbytné ze spoření bylo poslané na účet správce.Bude tato částka použita jako mimořádná platba a tím i zkráceno placení insolvence.Děkuji za odpověď Petr Duda
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 9. 12. 2019 v 13:22
Dobrý den, uvedené spoření bude použito jako mimořádný příjem (dle ust. § 412 odst. 1, písm. b) IZ), ale nemá vliv na dobu trvání oddlužení. Stalo by se tak pouze v případě, který je předvídán v ust. § 412a odst. 1, písm. a) IZ, kdy by v důsledku této úhrady byly splaceny pohledávky nezajištěným věřitelům v plné výši a tím byl došlo ke splnění oddlužení.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Vážený pane doktore,můj syn je v insolvenci,řádně splácí srážkami ze mzdy 3600 a jeho sestra navíc důchod dle uzavřené smlouvy 2400 Kč. Syn pracuje ve stavebnictví ,smlouvu má na dobu určitou která mu končí k poslednímu listopadu 2019 a další smlouvu na tuto sezonní práci dostane až v dubnu 2020.Bude se tedy muset registrovat na úřadu práce a pokud nesežene brigádu,bude pobírat jen podporu v nezaměstnanosti.Moje otázka zní....jak to bude se splácením insolvence?Je onen důchod 2400 Kč určen a dostačující právě pro takovýto případ?Ještě jedna otázka....důchod se musí platit i když je dlužníkovi strhávaná částka z platu,tedy po celou dobu oddlužení?Je v průběhu oddlužení možné zkrátit dobu oddlužení z 5 let,na 3 roky?Dle laických výpočtů by mohl mít za 3 roky zaplaceno 100% dlužné částky.Děkuji za odpověď Dagmar

https://www.isir.info/inr1/spis/237520/A/Frantisek-Snajdrvind
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 2. 12. 2019 v 16:08
Dobrý den, IZ upravuje možnost přerušení nebo prodloužení průběhu oddlužení. Insolvenční soud tak učiní z důležitých důvodů na žádost dlužníka (srov. § 412b IZ). Závazek k placení dle uzavřené smlouvy trvá i nadále. Pokud Váš syn zaplatí nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, je oddlužení splněno a lze hovořit o jeho předčasném ukončením.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,má insolvenční správce povinnost provést inventární soupis majetku a vybavení v nemovitosti kterou nabízí / prodává / ? A nebo může v opačném případě prodat nemovitost takříkajíc jen tak od stolu aniž by předmětnou nemovitost obhlédl a zjistil majetkové skutečnosti vybavenosti objektu?
Díky za čas Vít Kup
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 25. 11. 2019 v 09:18
Dobrý den, obsahem majetkové podstaty jsou, mimo jiné, věci movité i nemovité (srov. § 206 odst. 1, písm. b) IZ). Východiskem zjišťování majetkové podstaty je seznam majetku, který je dlužník povinen předložit současně s insolvenčním návrhem, případně na základě rozhodnutí insolvenčního soudu. Dále platí, že IS nebo předběžný správce provede vlastní šetření o tom, zda do majetkové podstaty nepatří i jiné věci, práva, pohledávky a majetkové hodnoty než ty, které dlužník uvedl v seznamu majetku. Potřebnou součinnost mu jsou povinny poskytnout také věřitelské orgány (srov. § 211 odst. 1, 2 IZ). Pokud vybavení v nemovitosti netvoří majetek vyloučený z majetkové podstaty dle ust. § 207 IZ, tak by věci tvořící vybavení nemovitosti měly být zapsány do soupisu majetkové podstaty (srov. § 217 IZ) a takto by měly být i peněženy.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den. Prosím o informaci, zda jde zrušit insolvence, když jsem se rozhodl, že bych dluhy uhradil jednou částkou. Insolvenční správkyně tvrdí, že toto není možné.
Drhou variantu jsem navrhoval zrušení insolvence podle §418 insolvenčního zákona že to navrhne dlužník a i na toto mi bylo sděleno, že to nejde.
Děkuji za Vaši odpověď s pozdravem Bartoloměj Žiga
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 19. 11. 2019 v 11:12
Dobrý den, dle ust. § 412a IZ platí, že oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže
a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Pokud tedy např. uhradíte jednorázově nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, tak oddlužení budete mít splněno. Vámi uváděné ust. § 418 upravuje zrušení schváleného oddlužení.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
soud rozhodl o povinnosti uhradit nevyplacené mzdy+zákonný úrok z prodlení+poplatky za advokáta+soudní poplatky. V případě schválené insolvence dlužníka jsou mzdové požadavky věřitele postavené na roveň majetkové podstaty ale jak je to se těmi úroky a dalšími poplatky, které jsou v rozsudku ?
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 11. 2019 v 09:31
Dobrý den, IZ obsahuje úpravu problematiky náhrady nákladů řízení v ust. § 202, kde je zvýhodněno procesní postavení IS. Tato procesní výhoda však neplatí v ostatních incidenčních sporech dle ust. § 159 IZ ani v jiných soudních sporech, jichž je IS účastníkem. Náhrada nákladů řízení přiznaná ve sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou a bude uspokojena ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Jestliže v insolvečním návrhu jsou uvedeny moje pohledávky ve výši 200.000 Kč ale ve skutečnosti jsou tyto dluhy 3.500.000 Kč přičemž moje příjmy s manželkou jsou asi 48.000 Kč přičemž mám 5 dětí,může insolveční spráce nedoporučit moje odlužení když nejsem schopen uhradit 30 % těchto závazků a žádný majetek (dům či byt nemám) bydlím v podnájmu.Stačí jenom možnost že dlužník spolu s manželkou se budou snažit ale ve skutečnosti uhradí např. 8% ze svých dluhů.Děkuji Novák
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 8. 11. 2019 v 09:40
Dobrý den, již sama skutečnost, že dlužník do návrhu na povolení oddlužení uvede výši svých dluhů řádově nižší, než-li je skutečná výše těchto dluhů, může být insolvenčním soudem vnímáno jako sledování nepoctivého záměru a může vést k zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (srov. § 395 odst. 1, písm. a) IZ).

S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,
v rejstřiku justice mám
Krajský soud v Ostravě usnesením,,,,,,,.. ze dne……vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky………………….. a ukončil účast toho věřitele v insolvenční řízení. IS upravil splátkový kalendář od……………

Co to prosím pro mě znamená?
Děkuji S.Š.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 23. 10. 2019 v 15:14
Dobrý den, pokud věřitel vezme zpět svou přihlášku a dojde k ukončení jeho účasti a následně dojde úpravě splátkového kalendáře (změní se distribuční schéma), nemá to pro Vaší osobu žádný důsledek.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Dobrý den,

píši Vám s dotazem, zda by se mezi Vámi, insolvenčními správci, nenašla vhodná osoba, která by byla schopna a ochotna přijmout funkci opatrovníka pro správu jmění ( dle § 948 a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), při vedení firmy (pekárny) v hodnotě cca 22 mil. korun českých s tím, že by tento opatrovník poté provedl ukončení (likvidaci) této firmy. Bohužel se nepodařilo najít vhodnou osobu z rodiny, která by se vedení podniku ujala. Firma není konkurence schopna a další provoz by vyžadoval velké investice. Obracíme se tedy na Vaši asociaci, zda byste nám nedoporučili vhodnou osobu, která by se této věci případně ujala. Děkujeme.
Odpověděl JUDr. Pavel Berger dne 14. 10. 2019 v 11:44
Dobrý den, Vámi uvedená poptávka zahrnuje jednak funkci opatrovníka pro správu jmění dítěte a dále funkci likvidátora společnosti. Funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte je "staronový" institut, který se vrátil do právní úpravy v souvislosti s NOZ a podle mého názoru není praxí moc využíván. Pokud jde o funkci likvidátora, tak zde se jedná o funkci, která praxí využívána je, a to jak v rámci likvidace dobrovolné, tak i likvidace nedobrovolné. Ve této věci si Vás dovoluji požádat, abyste se obrátila na tajemníka ASIS - e-mail: tajemnik@asis.cz.
S pozdravem JUDr. Pavel BERGER, advokát, insolvenční správce
Stránka 1 z 81 (802 položek)Předchozí1234567798081Další