Prodej orné půdy v k.ú. Čtveřín

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Liberecký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 2. července 2024 v 10:16
Čas do konce 15 dní 16 hodin 2 minuty
Spis MSPH 84 INS 66/2023, dlužník Marinus s.r.o.
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci likvidačního řízení sp.zn. 84 Cm 66/2023-6 MARINUS s.r.o. nabízí k prodeji:

  • pozemek parc.č. 101/5, orná půda o výměře 17 591 m2, pozemek parc.č. 102, trvalý travní porost o výměře 1 162 m2, pozemek parč.č. 125/3, orná půda o výměře 18 567 m2, pozemek parc.č.125/13, orná půda o výměře 83 m2, to vše v Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV: 927, v k.ú.: Čtveřín

Minimální kupní cena: 1 210 000,- Kč

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 4.8.2024 v 19:00 hod.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu soudu.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie