Prodej orné půdy v k.ú. Maloměřice

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Jihomoravský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 14. června 2024 v 13:14
Čas do konce 4 dny 15 hodin 41 minut
Spis 1 INS 48/2019, dlužník Style Brno, spol. s.r.o.
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci likvidačního řízení sp.zn. 1 Cm 48/2019-45 nabízí k prodeji:

  • pozemek parc.č. 2350, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, pozemek parc.č. 2351, orná půda o výměře 1 013 m2, to vše v Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, na LV: 835, v k.ú.: Maloměřice

Minimální kupní cena: 790 000,- Kč

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 24.7.2024 v 19:00 hod.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu soudu.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek