Prodej byt.jednotky, v k.ú. Smidary

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Královéhradecký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 4. června 2024 v 16:18
Čas do konce 32 dní 18 hodin 57 minut
Spis 34 INS 1605/2018, dlužník Vincour Miroslav
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci pozůstalostního řízení sp.zn. 34 D 1605/2018 nabízí k prodeji:

  • Bytová jednotka č. 327/212, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 759/9137 na společných částech budovy č.p. 327 a pozemku parc.č. st.350 a p.p.č. 145/7 a podíl 1/12 na p.p.č. 145/9 v obci Smidary, zapsané na LV: 1763

 

  • byt je v současné chvíli neobýván
  • prohlídky nejsou organizovány

Minimální kupní cena: 2 273 000,- Kč

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 19.7.2024 v 19:00 hod.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu notáře.

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie