Osobní automobil Fiat Stilo

 
 
Kategorie Auto-moto
Kraj Hlavní město Praha
Cena 1 000 Kč
Přidáno dne 6. října 2023 v 12:45
Čas do konce 9 dní 3 hodiny 15 minut
Spis 35 INS 726/2022, dlužník Hruška Aleš
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci pozůstalostního řízení sp.zn. 35 D 726/2022 nabízí k prodeji osobní automobil Fiat Stilo, RZ 3U08135. Insolvenční správce upozorňuje případné zájemce, že automobil je nepojízdný, bez platné STK. Prodej automobilu tedy spíše vhodný na náhradní díly. Případný zájemce bude muset zajistit odtah vozidla na vlastní náklady.

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
Lhůta pro podání nabídek končí 21.12.2023 v 19:00 hod.
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 10.000,- Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie