prodej podílu na pozemku k.ú. Březolupy

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Jihomoravský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 3. října 2022 v 11:13
Čas do konce 19 dní 3 hodiny 7 minut
Spis KSBR 29 INS 13872/2021, dlužník Matušková Soňa
Ins. správce JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně sp.zn. KSBR 29 INS 13872/2021, dlužník: Soňa Matušková, r.č. 765527/4594, bytem Ostrožská 302, 698 01 Veselí nad Moravou, prodává insolvenční správce:

spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/12 na pozemku p.č. 4990, o výměře 1364 m2, trvalý travní porost,

 

nacházející se v k.ú. a obci Březolupy, okres Uherské Hradiště, zapsáno na LV č.  456 u katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

 

Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.12.2023 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz                                                             

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

- jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

- nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

- nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

- telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

- prodej nejvyšší nabídce

- úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

- náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující

- insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek