prodej podílu na pozemcích k.ú. Straník

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 8. září 2022 v 10:44
Čas do konce 19 dní 4 hodiny 17 minut
Spis KSOS 39 INS 27059/2019, dlužník Indrák René
Ins. správce JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

V rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě sp.zn. KSOS 39 INS 27059/2019, dlužník: René Indrák, nar. 11.12.1978, Na Lani 218, Nový Jičín, prodává insolvenční správce:

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 na pozemcích :

  • pozemek p.č. 472/2, lesní pozemek o výměře 5319 m2,
  • pozemek p.č. 475/2, lesní pozemek o výměře 3909 m2,
  • pozemek p.č. 476, lesní pozemek o výměře 1657 m2,
  • pozemek p.č. 477, lesní pozemek o výměře 539 m2,
  • pozemek p.č. 479, lesní pozemek o výměře 3007 m2,
  • pozemek p.č. 480/1, lesní pozemek o výměře 975 m2,
  • pozemek p.č. 480/2, lesní pozemek o výměře 567 m2,
  • pozemek p.č. 481/2, lesní pozemek o výměře 2559 m2,  

 

nacházející se v k.ú. Straník, obec Nový Jičín, okres Nový Jičín, zapsáno na LV č. 361 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jičín.

 

Závazné písemné nabídky je nutno doručit nejpozději do 31.12.2023 na adresu kanceláře insolvenčního správce:

 

JUDr. Vladimíra Šůstková Zukalová, advokátka

 Heršpická 800/6, 639 00 Brno

                                                                 nebo na email: zukalova@post.cz                                                             

 

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

 

- jednoznačnou a přesnou identifikaci zájemce (jméno/obchodní firma, rod. č./dat. nar./IČO, adresa bydliště/sídla)

- nabídkovou cenu v Kč uvedenou slovem i číslem

- nabídka musí být podepsána zájemcem nebo osobou oprávněnou jménem zájemce jednat; podepíše-li nabídku zástupce zájemce, musí nabídka obsahovat také písemnou plnou moc

- telefonický a e-mailový kontakt na zájemce

 

 

Podmínky prodeje:

 

- prodej nejvyšší nabídce

- úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy

- náklady spojené s prodejem věcí hradí kupující

- věci se prodávají "jak stojí a leží"

- insolvenční správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky bez uvedení důvodu

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek