Nemovitý majetek - bytová jednotka

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Olomoucký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 21. června 2022 v 12:29
Čas do konce 24 dní 7 hodin 37 minut
Spis KSOL 20 INS 14283/2021, dlužník Olbrich Antonín
Ins. správce AK JUDr. Jiřina Lužová

 

Insolvenční správce dlužníka Antonína Olbricha, IČO: 681 95 982, sídlem Hoštejn 92, 789 01 Hoštejn nabízí k prodeji níže specifikovaný nemovitý majetek dlužníka sepsaný v Soupisu majetkové podstaty ze dne 14.03.2022:

 • bytová jednotka č. 92/1, vymezena v budově Hoštejn, č.p. 92, bytový dům, na parcele p. č. st. 124, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu o velikosti 1468/10000, byt zapsán na listu vlastnictví č. 213, budova a pozemek na listu vlastnictví č. 211,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k jednotce č. 92/7, garáž, vymezené v budově Hoštejn, č.p. 92, bytový dům, na parcele p. č. st. 124, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu o velikosti 478/10000, garáž zapsána na listu vlastnictví č. 214, budova a pozemek na listu vlastnictví č. 211,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k jednotce č. 92/8, garáž, vymezené v budově Hoštejn, č.p. 92, bytový dům, na parcele p. č. st. 124, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku a společných částech domu o velikosti 913/10000, garáž zapsána na listu vlastnictví č. 214, budova a pozemek na listu vlastnictví č. 211,

vše v katastrálním území a obci Hoštejn, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.

Nemovitý majetek je součástí společného jmění manželů dlužníka a pí. Lenky Obrusníkové, bude zpeněžen jako celek kupní smlouvou, kde bude jako prodávající uveden insolvenční správce dlužníka a pí. Lenka Obrusníková.


Podmínky prodeje:

 1. kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 25.7.2022 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech správci došlých;
 2. minimální nabízená cena je ve výši 1.200.000,- Kč (cena stanovená znaleckým posudkem);
 3. úhrada kupní ceny v plné výši hotově před podpisem kupní smlouvy nebo na účet majetkové podstaty dlužníka 207568146/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to na základě výzvy k úhradě kupní ceny insolvenčního správce;
 4. předložená nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení, což zájemce v nabídce výslovně uvede;
 5. každý zájemce může předložit ve stanovené lhůtě jen jednu nabídku s tím, že každá další podaná nabídka nahrazuje tu předchozí

Pravidla pro podání nabídek:

Nabídky na odkoupení nemovitého majetku mohou zájemci zaslat nejpozději do 25.7.2022, případně osobně doručit do 25.7.2022 do 14:00 hod.,, v zalepené obálce zřetelně označené : Neotvírat – Nabídka k odkoupení nemovitého majetku, na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce dlužníka Antonína Olbricha, Dušní 22, 110 00 Praha 1.

 

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitosti:

 1. výši nabízené kupní ceny za nemovitý majetek dlužníka, přičemž nabídka kupní ceny musí být konkrétní a přesně vyčíslená;
 2. minimální nabízená cena je ve výši 1.200.000,- Kč (cena stanovená znaleckým posudkem);
 3. přesné označení subjektu, který nabídku činí;
 4. zájemce v nabídce výslovně uvede, že si je vědom, že nabídka musí být závazná nejméně 2 měsíce po ukončení výběrového řízení;
 5. nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
 6. prohlášení, že zájemce si je vědom, že kupuje majetek ve stávajícím stavu;
 7. náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující

 

Pravidla pro nakládání s nabídkami:

Nejpozději do 20 dnů provede insolvenční správce vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k zaplacení kupní ceny. V případě marného uplynutí lhůty k zaplacení kupní ceny z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí insolvenčního správce vyzván druhý v pořadí.


Upozornění:

Podání nabídky nezakládá insolvenčnímu správci závazek uzavřít smlouvu o prodeji předmětného majetku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož
i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči insolvenčnímu správci uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy o prodeji předmětného majetku eventuelně vznikla.


Prohlídka majetku:

Zájemci si mohou majetek prohlédnout po předchozí domluvě s p. Olbrichem na čísle 735 424 014.
Insolvenční správce sděluje, že dlužník v současné době v bytě bydlí, nicméně je s prodejem seznámen a souhlasí s tím. Nyní si hledá nové bydlení.JUDr. Jiřina Lužová
insolvenční správce


Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová
se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré město
telefon 222 327 902, mobil 777 302 320
E-mail
ak@akluzova.cz

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie