Podíl 1/5 pozemku, k.ú. Milhostov

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Karlovarský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 12. února 2021 v 12:25
Čas do konce 4 dny 14 hodin 50 minut
Spis KSPL 66 INS 8269/2020, dlužník Hronová Alžběta
Ins. správce JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce

 

 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ O NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

NA PRODEJ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU

V Praze dne 11. 2. 2021

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 24.04.2020 v řízení vedeném pod sp. zn. KSPL 66 INS 8269 / 2020  rozhodl o úpadku dlužníka:  Alžběta Hronová, dat. nar. 13.02.1964, r.č. 645213/1136, bytem Masarykova 165, Luby PSČ: 35137 (dále jen jako "dlužník"), přičemž rozhodl o povolení řešení úpadku dlužníka oddlužením, a současně ustanovil insolvenčním správcem společnost JUDr. Ing. Ivan Rott, IČO: 13043005, se sídlem Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00 (dále jen jako "insolvenční správce").

 Insolvenční správce si tímto dovoluje informovat o vyhlášení veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku na prodej spoluvlastnického podílu dlužníka, a to za podmínek stanovených níže.

 

Insolvenční správce nabízí k prodeji položku majetkové podstaty č. 1, a to spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/5 nemovité věci pozemku p.č. 132 se stavbou rodinného domu č.p. 56 a pozemku p.č. 131 s příslušenstvím v katastrálním území Milhostov, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 31 (dále jen jako „Pozemek“).

 

 V souladu s usnesením Krajského soudu v Plzni č. j. KSPL 66 INS 8269/2020-B-9 ze dne 3. 2. 2021 insolvenční správce nabízí uvedený Pozemek nejvyšší nabídce za podmínky uhrazení ceny nejpozději při podpisu smlouvy o prodeji Pozemku.

 

  

Podmínky:

 1. Nabídku prosím doručte insolvenčnímu správci osobně nebo poštou, a to nejpozději do dne 8. 3. 2021 v 12:55 hodin na adresu: JUDr. Ing. Ivan Rott, insolvenční správce, Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.
   
 2. Nabídka dle bodu 1. musí být doručena písemně, v listinné podobě, a to v zalepené obálce nadepsané tímto textem: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – POZEMKY – HRONOVÁ.
   
 3. Ve své nabídce dle čl. 1 uveďte:

o   identifikaci subjektu, který nabídku činí;

o   výši nabízené ceny vyjádřené v českých korunách;

o   způsob úhrady ceny, a to buď hotově před podpisem smlouvy či bezhotovostně před podpisem smlouvy.

 1. Termín pro podávání nabídek je závazný; nabídky doručené opožděně, byť i včas odeslané, nebudou posuzovány.
   
 2. Otevření obálek s nabídkami proběhne dne 8. 3. 2021 ve 13:00 hodin v sídle insolvenčního správce na adrese Musílkova 1311/5e, Praha 5 – Košíře, PSČ: 150 00.
   
 3. Každá z osob, která činí nabídku, má právo se osobně zúčastnit otevírání obálek dle bodu 5.
   
 4. V nabídce nabízená cena je cenou konečnou, pročež účastníci nemají právo dále nabízet cenu vyšší, či svou nabídku jakkoliv měnit nebo doplňovat. Podáním nabídky účastníci vyjadřují souhlas s podmínkou stanovenou v předchozí větě.
   
 5. O otevření obálek s nabídkami bude sepsán písemný protokol.
   
 6. S osobou, která učiní nejvyšší nabídku, bude případně uzavřena kupní smlouva, a to po úhradě ceny kupní ceny.
   
 7. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i z důvodu nízké nabídkové ceny.
   
 8. Insolvenční správce si vyhrazuje právo podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit.
   
 9. Osoba, která učiní nabídku, nemá právo na náhradu nákladů spojených s učiněním nabídky a s účastí na soutěži.
   
 10. Případné dotazy zasílejte e-mailem na adresu insolvence@rb-is.cz.

 

JUDr. Ing. Ivan Rott

insolvenční správce

Alžběta Hronová

 


Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek