Garážové stání v k.ú. Uhříněves

 
 
Kategorie Nemovitosti
Kraj Hlavní město Praha
Cena 250 000 Kč
Přidáno dne 11. ledna 2021 v 11:25
Čas do konce 22 dní 19 hodin 57 minut
Spis MSPH 92 INS 21480 / 2017, dlužník Bilíková Stanislava
Ins. správce CURATORES v.o.s.

Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 92 INS 21480/2017 nabízí k prodeji: Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2237/93964 na jednotce č. 1505/200 (garáž) vymezené v budově č.p. 1505 (bytový dům, LV 3612), která stojí na pozemku parc. č. 1793/18 (zastavěná plocha a nádvoří), v k.ú. Uhříněves, obec Praha, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV 4128. S jednotkou č 1505/200 je spojen podíl o velikosti 93964/314320 na společných částech domu č.p. 1505 a pozemku parc. č. 1793/18, pozemku parc. č. 1793/45 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 1793/46 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 1793/47 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 1793/48 (ostatní plocha).

Bude prodáno nejvyšší nabídce.

Insolvenční správce má k dispozici Znalecký posudek. Tento bude zájemcům zaslán na vyžádání.

Podmínky prodeje

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Uruguayská 380/17, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 11.02.2021
Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky).
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupující musí složit kupní cenu na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Odeslat dotaz

Obrázek CAPTCHA
Generovat jiný obrázek

Galerie