prodej nemovitých věcí

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Zlínský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 27. září 2019 v 10:44
Čas do konce 11 dní 6 hodin 27 minut
Spis KSOS 25 INS 5859 / 2017, dlužník Čunek Miloslav
Ins. správce JUDr. Kateřina Martínková

Insolvenční správkyně dlužníka Miloslava Čunka, nar. 19.7.1963, bytem Valašské Meziříčí, 40. pluku 1352, PSČ: 757 01, nabízí k prodeji

  • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, a to pozemku parc. č. 114/2 (orná půda), zapsané na LV č. 121, obec Ústí, okres Vsetín, kat. území Ústí u Vsetína

Spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 114/2, zapsaný na LV. č. 121, obec Ústí, okres Vsetín, k.ú. Ústí u Vsetína byl oceněn znaleckým posudkem na částku ve výši 282.000,- Kč.

Zájemce předloží nabídku insolvenční správkyni písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková LL.M., Sokolská třída 966/22, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, anebo emailem na insolvence@akostrava.cz. Inzerce bude probíhat po dobu 2 měsíců od 26.09.2019 do 26.11.2019.

Písemná nabídka, nechť obsahuje tyto náležitosti:

  • uvedení údajů o zájemci, tzn. v případě fyzické osoby podnikatele jméno, příjmení, sídlo, IČ. V případě právnické osoby obchodní firmu, sídlo, IČ a uvedení osoby, která za právnickou osobu jedná. Bude-li nabídku činit fyzická osoba nepodnikatel, nechť je uvedeno jméno, příjmení, rodinný stav, rodné číslo a bydliště. Každý zájemce uvede svůj telefonní kontakt, emailovou adresu a doručovací adresu
  • uvedení výše nabízené kupní ceny. 

Podmínky prodeje:

  • zájemce zaplatí kupní cenu před podpisem kupní smlouvy
  • spoluvlastnický podíl kupující nabyde ve stavu, v jakém se budou nacházet ke dni prodeje, jak stojí a leží
  • insolvenční správkyně v postavení prodávajícího neponese žádnou odpovědnost za stav prodávaného majetku
  • veškeré výdaje spojené s převodem nemovitých věcí včetně daně z nabytí nemovitých věcí nese kupující
  • zájemce o koupi prohlásí, že není osobou, která je ve smyslu ust. § 295 ins. zákona vyloučena z nabývání majetku
  • insolvenční správkyně upozorňuje, že k nemovité věci vázne zákonné předkupní právo druhého spoluvlastníka.  

Insolvenční správkyně vybere z doručených nabídek nabídku nejvýhodnější v místě a čase jejího využití.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky.

Další vlastnosti
Rozloha 881 m²

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek