Návěs KÖGEL

 
 
Kategorie Auto-moto » Přívěsy, návěsy
Kraj - kraj neurčen -
Cena Dohodou
Přidáno dne 6. září 2019 v 13:59
Čas do konce 10 hodin 46 minut
Spis KSBR 26 INS 6455 / 2018, dlužník Meister Jindřich
Ins. správce Mgr. Veronika Endryášová

Mgr. Veronika Endryášová, IČ 055 02 667, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně dlužníků Jindřicha Meistera nar. 28. 10. 1958 a Jany Meisterové, nar. 23. 7. 1959, oba bytem Oblekovice 329, PSČ 671 81 (dále jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o koupi osobního automobilu sepsaného do soupisu majetkové podstaty dlužníků pod položkou č. II.1: (dále jen „předmět prodeje“):

·         Návěs nákladní KÖGEL SN 24 P 90, RZ 4B1 7192, VIN WK0S0002400059066

Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je zmíněná movitá věc uvedena.

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text smlouvy o koupi návěsu, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách springwalk.cz

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 20. 9. 2019 v 15:00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

-        osobně v sídle vyhlašovatele na adrese Brno, Veselá 24, poslední den lhůty pro podávání návrhů, tj. 20. 9. 2019 nejpozději do 15:00 hod, nebo

-        poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Brno, Veselá 24, PSČ 602 00, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže („Výběrové řízení na prodej Návěs KÖGEL 4B1 7192 Meisterovi“) a identifikačními údaji navrhovatele (název/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, identifikační číslo/rodné číslo, telefon, popř. i fax nebo e-mail), a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí; tak aby bylo zřejmé, že obálka byla předána uzavřená, při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat. Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou doručení. Doručiteli bude při převzetí obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty. Navrhovatel je současně s návrhem povinen předložit toto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, podepsané navrhovatelem na každé jeho straně.

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 1.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

 

Návrh musí obsahovat:

-        identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele,

-        bezpodmínečný slib uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětu prodeje,

-        navrhovatelem nabídnutou kupní cenu, vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány,

-        pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Návrh musí být datován a podepsán.

Návrh musí být předložen v českém jazyce.

Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům výběrového řízení činí 20 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a odmítnout všechny předložené návrhy.

 

Vyhodnocení výběrového řízení

Otevírání obálek se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu činí 20 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů. V uvedené lhůtě vyhlašovatel oznámení předá k poštovní přepravě.

Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo na e-mail uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou.

Vybraný navrhovatel je povinen uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o koupi movité věci a zaplatit kupní cenu za předmět prodeje do 10 dnů od doručení oznámení o přijetí návrhu na účet č. 115-6696230257/0100, případně v jiné lhůtě dle domluvy smluvních stran. Kupní cena je zaplacena řádně a včas, pokud nejpozději poslední den uvedené lhůty bude v plné výši připsána na označený bankovní účet. Kupní cena však musí být zaplacena řádně a včas před uzavřením smlouvy o koupi nemovitých věcí

Předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán až po úplném zaplacení kupní ceny určeným způsobem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

-        dodatečně změnit podmínky výběrového řízení,

-        zrušit výběrové řízení,

-        odmítnout všechny předložené návrhy.

Změnu podmínek nebo zrušení výběrového řízení zveřejní vyhlašovatel na springwalk.cz

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: endryasova@springwalk.cz nebo na tel. č. 724 573 226.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie