Spoluvlastnický podíl na pozemku

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Jihomoravský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 12. dubna 2019 v 14:38
Čas do konce 18 dní 9 hodin 35 minut
Spis KSBR 30 INS 5440 / 2018, dlužník Jelínková Iveta
Ins. správce CURATORES v.o.s.
Insolvenční správce společnost CURATORES v.o.s., v rámci insolvenčního řízení KSBR 30 INS 5440 / 2018  nabízí k prodeji:


Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 2/84 na pozemku parc.č. 508/13 (druh pozemku lesní pozemek) v k.ú. Radslavice u Vyškova, obec Radslavice zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov na LV 1192.

Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
Cena obvyklá stanovena znaleckým posudkem je 70 Kč.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „wbrcbje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „info@curatores.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)

Lhůta pro podání nabídek končí 12. 5. 2019.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). 
Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.
Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru (zástupce věřitelů).

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie