PVZ - úplatné postoupení pohledávek

 
 
Kategorie Pohledávky
Kraj Moravskoslezský kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 8. března 2019 v 12:11
Čas do konce 14 dní 3 hodiny 2 minuty
Spis MSPH 94 INS 10161 / 2017, dlužník PVZ s.r.o.
Ins. správce JUDr. Kateřina Martínková

Insolvenční správkyně dlužníka PVZ s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, U Malvazinky 2670/30, PSČ 150 00, IČ: 256 45 811, nabízí k úplatnému postoupení pohledávky sepsané v majetkové podstatě. Jedná se o pohledávky specifikované v příloze této inzerce.

 

K úplatnému postoupení pohledávek dojde za těchto podmínek:

-          pohledávky za společností Wataridori s.r.o. a PALING  - COM s.r.o. budou postupovány ve výši, v jaké budou existovat ke dni uzavření smlouvy o úplatném postoupení, a to včetně všech práv s nimi spojených; další v příloze vymezené pohledávky, resp. jejich vznik, je vázán na odkládací podmínku, neboť důvodem jejich vzniku je zádržné a jejich dlužníci možnost splnění odkládacích podmínek popírají. Pohledávky, jež jsou nabízeny k postoupení, jsou tedy sporné, resp. je sporné, zda mohou vzniknout a v jaké výši

-          pohledávky budou úplatně postoupeny zájemci, který ke dni uskutečnění prodeje předloží nabídku s nejvyšší kupní cenou, kterou zaplatí před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek

-          pohledávky nabyde zájemce ve stavu, jak stojí a leží, tedy bez jakéhokoli nároku na uplatnění odpovědnosti za vady

-          předložené nabídky budou projednány s věřitelským orgánem

 

Případná nabídka musí být předložena písemně, a to na adresu JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., Sokolská třída 966/22, 702 00 Moravská Ostrava, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb anebo osobně. Nabídku tedy zájemce učiní v listinné podobě a předloží ji v zalepené obálce, na které bude uveden text „ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK PVZ s.r.o.“. S obsahem takto doručených nabídek insolvenční správkyně seznámí po uplynutí dále uvedené lhůty k předložení nabídek věřitelský orgán. Pokud zájemce předloží nabídku jiným způsobem, tzn. emailem či v otevřené obálce anebo bez výše uvedeného textu na ni, budou nabídky předloženy věřitelskému výboru také. Nabídky lze insolvenční správkyni doručit nejpozději do 09.04.2019.

 

Každá nabídka, nechť obsahuje:

-          uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu

-          výši nabízené úplaty za postupované pohledávky včetně DPH

-          lhůta, v jaké bude smlouva uzavřena poté, co bude zájemce vyzván k jejímu uzavření. Insolvenční správkyně za přiměřenou lhůtu považuje nejvýše lhůtu 10 dnů od doručení výzvy insolvenční správkyně k uzavření smlouvy.

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce o koupi, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávek a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů týkajících se pohledávek a za jejich vymahatelnost.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku.

 

V případě zájmu mohou zájemci nahlížet do dokumentace vztahující se k uvedeným pohledávkám, a to po předchozí dohodě, v kanceláři insolvenční správkyně, a to nejpozději do 05.04.2019. Nahlížení do dokumentace bude umožněno poté, co zájemce převezme závazek nepoužít získané informace jinak, než k předložení nabídky. Zájemci nebude umožněno činit si fotokopie listin.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek