Prodej výrobního areálu - Mikulovice

 
 
Kategorie Nemovitosti » Komerční a průmyslové objekty
Kraj Olomoucký kraj
Cena Dohodou
Přidáno dne 1. října 2018 v 15:00
Čas do konce 13 dní 12 hodin 10 minut
Spis KSOS 39 INS 4525 / 2012, dlužník TRUL holding a.s.
Ins. správce JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

 n a b í z í    k    p r o d e j i

     nemovité věci dlužníka

 

 TRUL holding a.s., IČ 25590995, se sídlem 4 Heřmanovice 364, PSČ 793 74

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka

pod sp.zn KSOS 39 INS 4525/2012 v oddíle B, na řádku 59,

odd. I. nemovitý majetek, poř. č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka

 

 • pozemek par.č. St. 403/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.789 m², na pozemku stojí stavba: Mikulovice, č. p. 325, výroba

 • pozemek par.č. St. 1202 – zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře 12 m², na pozemku stojí stavba:Mikulovice, č. p. 325, výroba

   

- vše zapsáno na LV č. 808, obec Mikulovice, katastrální území Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník, Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník.

- součástí stavby č. p. 325 –výroba je i vestavěná výrobní technologie, která je sepsaná v soupisu majetkové podstaty dlužníka TRUL DISTILLERS spol. s  r. o., IČO 25839471, se sídlem Heřmanovice 364, PSČ 793 74 a která bude součástí nabízené ceny.

 

 A to za těchto podmínek:

 1. Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 31.10.2018 na adresu:

  JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.

 2. Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty (popř. celého souboru SMP včetně souvisejících dokumentů o společném prodeji zveřejněných v IR) a nabízená kupní cena.

 3. Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem TRUL Holding a. s. – NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.

 4. Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.

 5. Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.

 6. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

 7. Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.

 8. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

 9. Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

 10. Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 773 670 670.

Další vlastnosti
Plocha 1801 m²

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie