Škoda Octavia Combi II Diesel 1.9 TDI

 
 
Kategorie Auto-moto » Automobily
Kraj Jihomoravský kraj
Cena 60 000 Kč
Přidáno dne 13. června 2018 v 15:27
Čas do konce 52 dní 11 hodin 59 minut
Spis KSPH 65 INS 19280 / 2016, dlužník Pěchouček Pavel
Ins. správce Mgr. Karolína Dvořáková

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci

 

Mgr. Karolína Dvořáková, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně dlužníka Pavla Pěchoučka, nar. 8. 3. 1976, bytem Horní Kruty 79, PSČ 281 46 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci (dále jen „předmět prodeje“):

 

 

uvedené v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. B1:

 

B1

Osobní automobil Škoda Octavia Combi II Diesel 1.9 TDI PD Ambiente

RZ: 2SH 3128, barva šedá-metal

VIN: TMBHS21Z462193065, datum první registrace: 8. 8. 2005

 

 

Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je zmíněná movitá věc uvedena.

 

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější.

 

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu.

 

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz

 

Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Minimální kupní cena je stanovena na částku 60.000,00 Kč (slovy: šedesát tisíc  korun českých).

 

Insolvenční správkyně upozorňuje případné zájemce, že movitá věc je použitá a nemusí být kompletní a plně funkční.

 

Prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě na emailové adrese karolina.dvorakova@akorli.cz.

 

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 13. 7. 2018 v 15,00 hodin.

 

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 

i)                    osobně na adrese pobočky vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně dne 13. 7. 2018 od 9,00 do 15,00 hodin, nebo

ii)                  poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu pobočky vyhlašovatele Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže ("Výběrové řízení na prodej movité věci Pavel Pěchouček – Škoda Octavia Combi“) a identifikačními údaji navrhovatele a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí; tak aby bylo zřejmé, že obálka byla předána uzavřená, při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat. Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou doručení. Doručiteli bude při převzetí obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty.

 

Navrhovatel je současně s návrhem povinen předložit toto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, podepsané navrhovatelem na každé jeho straně.

 

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 20.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

 

 

Návrh musí obsahovat:

a) identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele [název /jméno, sídlo/ bydliště, identifikační číslo / rodné číslo, telefon, email],

b) cenu, vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány,

c) pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Návrh musí být datován a podepsán.

Návrh musí být předložen v českém jazyce.  

 

 

Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům výběrového řízení činí 20 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a odmítnout všechny předložené návrhy.

 

 

 

Vyhodnocení výběrového řízení

Otevírání obálek se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu činí 20 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů. V uvedené lhůtě vyhlašovatel oznámení předá k poštovní přepravě.

 

Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo na email uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou.

 

Vybraný navrhovatel je povinen uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu o prodeji movité věci a zaplatit kupní cenu za předmět prodeje do 10 dnů od doručení oznámení o přijetí návrhu na účet č. 115-7471430287/0100. Kupní cena je zaplacena řádně a včas, pokud nejpozději poslední den uvedené lhůty bude v plné výši připsána na označený bankovní účet.

 

Předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán až po úplném zaplacení kupní ceny určeným způsobem.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

a) dodatečně změnit podmínky výběrového řízení,

b) zrušit výběrové řízení,

c) odmítnout všechny předložené návrhy.

 

 

Změnu podmínek nebo zrušení výběrového řízení zveřejní vyhlašovatel na www.spravcibrno.cz

 

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných.

 

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: karolina.dvorakova@akorli.cz nebo na tel. č. 515 917 160.

Další vlastnosti
Rok výroby 2005
Stav tachometru 324999 km

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie