Inženýrské sítě - Zlatá

 
 
Kategorie Nemovitosti » Pozemky
Kraj Hlavní město Praha
Cena 4 470 000 Kč
Přidáno dne 8. ledna 2018 v 08:57
Čas do konce 15 dní 11 hodin 55 minut
Spis MSPH 79 INS 12078 / 2014, dlužník Promising Union, s. r. o.
Ins. správce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí

Zrůstek a partneři v. o. s., IČ 25589644, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, jako insolvenční správce dlužníka Promising Union, s.r.o., IČ 266 89 839, se sídlem Praha 10, Počernická 96, PSČ 108 00 (dále jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o koupi nemovitých věcí sepsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka ke dni 4. 10. 2017 pod položkami č. (dále jen „předmět prodeje“):

14.          Splašková kanalizace tlaková na pozemcích p. č. 235/1, 235/3, 235/7 a 235/83 v k.ú. Zlatá, řady A, B, C, včetně čistících šachet a přípojek, vše specifikované a ocenění znaleckým posudkem č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka.  

15.          Vodovod na pozemcích p. č. 235/1, 235/3, 235/7 a 235/83 v k.ú. Zlatá včetně přípojek a nadzemních hydrantů, vše specifikováno a oceněno znaleckým posudkem č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka.

16.          Plynovod na pozemních p. č. 235/1, 235/3, 235/7 a 235/83 v k.ú. Zlatá, včetně přípojek a pilířů plynoměrů, vše specifikováno a oceněno znaleckým posudkem č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka.

17.          Dešťová kanalizace DN 300 na pozemcích p. č. 235/1, 235/3, 235/7 a 235/83 v k.ú. Zlatá, včetně výústního objektu a kontrolních šachet, vše specifikováno a oceněno znaleckým posudkem č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka.   

 

Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém jsou zmíněné nemovité věci uvedeny.

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text smlouvy o koupi nemovitých věcí, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny. Minimální požadovaná kupní cena může být i nižší, než cena stanovená znaleckým posudkem (4.470.000,00 Kč, znalecký posudek č. 40/2017 ze dne 15. 5. 2017 znalce Ing. Petra Macáka)

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 2. 2. 2018 v 15:00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

-        osobně v sídle vyhlašovatele na adrese Brno, Orlí 27, poslední den lhůty pro podávání návrhů, tj. 2. 2. 2018 nejpozději do 15:00 hod, nebo

-        poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu pobočky vyhlašovatele Orlí 27, 602 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Návrh se předkládá v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže („Výběrové řízení na prodej nemovité věci Promising Union – inženýrské sítě“) a identifikačními údaji navrhovatele (název/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, identifikační číslo/rodné číslo, telefon, popř. i fax nebo e-mail), a na uzavření musí být obálka opatřena podpisy, popř. i razítkem navrhovatele nebo pečetí; tak aby bylo zřejmé, že obálka byla předána uzavřená, při nesplnění některé z těchto podmínek nebude návrh přijat. Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou doručení. Doručiteli bude při převzetí obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů dle předchozí věty. Navrhovatel je současně s návrhem povinen předložit toto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, podepsané navrhovatelem na každé jeho straně.

Návrh nelze po jeho předložení odvolat, měnit ani doplňovat, s výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek soutěže vyhlašovatelem. Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy z důvodů na straně navrhovatele, je tento povinen uhradit vyhlašovateli pokutu ve výši 100.000,00 Kč. Tím není dotčeno právo vyhlašovatele požadovat náhradu škody.

 

Návrh musí obsahovat:

-        identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele,

-        bezpodmínečný slib uzavřít s vyhlašovatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej předmětu prodeje,

-        navrhovatelem nabídnutou kupní cenu, vyjádřenou číslem a slovy, v korunách českých, údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány,

-        pokud návrh předkládá navrhovatel v zastoupení, tak originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které návrh podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny.

Návrh musí být datován a podepsán.

Návrh musí být předložen v českém jazyce.

 

Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům výběrového řízení činí 20 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky výběrového řízení, zrušit výběrové řízení a odmítnout všechny předložené návrhy.

 

Vyhodnocení výběrového řízení

Otevírání obálek se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro podávání návrhů. Otevírání obálek je neveřejné. Lhůta pro oznámení vybraného návrhu činí 20 dnů od uplynutí lhůty pro podávání návrhů. V uvedené lhůtě vyhlašovatel oznámení předá k poštovní přepravě.

Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel navrhovateli formou doporučeného dopisu nebo na e-mail uvedený v návrhu nebo jinou vhodnou formou.

Vybraný navrhovatel je povinen uzavřít s vyhlašovatelem smlouvu o koupi nemovitých věcí a zaplatit kupní cenu za předmět prodeje do 10 dnů od doručení oznámení o přijetí návrhu na účet č. 115-4398980237/0100. Kupní cena je zaplacena řádně a včas, pokud nejpozději poslední den uvedené lhůty bude v plné výši připsána na označený bankovní účet. Kupní cena však musí být zaplacena řádně a včas před uzavřením smlouvy o koupi nemovitých věcí

Předmět prodeje bude vybranému navrhovateli předán až po úplném zaplacení kupní ceny určeným způsobem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:

-        dodatečně změnit podmínky výběrového řízení,

-        zrušit výběrové řízení,

-        odmítnout všechny předložené návrhy.

Změnu podmínek nebo zrušení výběrového řízení zveřejní vyhlašovatel na www.spravcibrno.cz.

Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na vrácení jejich návrhu a podkladů s ním předaných.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: karolina.dvorakova@akpzl.cz nebo na tel. č. 515 917 160.

Odeslat dotaz

Captcha image
Generovat jiný obrázek

Galerie